A New Opportunity for Simple Security: The Company Secures Funding for an Innovative Email Encryption

Проект № BG-RRP-2.006-0007-C01 „Е-мейл криптиране от край-до-край от следващо поколение за всички устройства, без промяна на онлайн навигациите на крайните потребители за интегриране и използване“ финансиран от Следващото поколение ЕС чрез План за възстановява и устойчивост“

On September 12th, 2023, “Simple Security” signed an agreement with the Ministry of Innovation and Growth for non-reimbursable financial assistance under the procedure BG-RRP-2.006 “Support for Innovative SMEs, Distinguished with a Seal of Excellence” within the Operational Program “National Recovery and Resilience Plan,” co-financed by the European Union’s NextGenerationEU.

Under this agreement, Simple Security will implement the project BG-RRP-2.006-0007-C01 “SafeMails: Next generation end-to-end e-mail encryption for all devices with zero online habit change for integration and use.”

With the financial backing of the “National Recovery and Resilience Plan” 2021 – 2027, funded by the European Union and national financing, Simple Security will conduct a feasibility study to determine if there is sufficient demand for SafeMails and if so, how can the product be provided on a profitable, sustainable basis that will further inform the creation of the supporting business plan that will identify the actions needed for successful commercialization.

SafeMails will be implemented in 4 consistent tasks:

T1: Market and economic viability study

The market size, stability, volatility, trends and growth will be researched as well as how competitors are currently reaching the market. The e-mail encryption market will be used and stakeholder engagement will inform the study as to current client needs and expectations from the product. Competitor business models will be researched and core competencies for the product identified that will inform the study on how much customers will be willing to pay for the product and will assist in further identifying and articulating our competitive advantage.

Economic viability study and report will be conducted, comprising:

 1. analyses of required financial and other resources for commercialization of SafeMails;
 2. identification of further bottlenecks in the ability to increase profitability of the company;
 3. financial risks assessment, highlighting partner/investor search and IP management;
 4. analyses of regulatory conditions in different countries and application domains.

T2: Stakeholder Engagement

High level stakeholder engagement will provide better understanding of organisations’ current approaches to the e-mail encryption and the decision-making process for adopting such solutions. Initial engagement will gain stakeholder support for further investigation of needs and requirements throughout the life of the project and form a user group for SafeMails SMEI Phase 2 application.

T3: Technical and risk feasibility

Technical and risk feasibility will be investigated and will include an estimate of the size and type of services and facilities required to scale-up the product, investigate the need for related resources and equipment, investigate and compare technology providers and identify limitations or constraints of technology. Access to markets, transportation, a qualified labour pool and economic development incentives will also be researched.

T4: Detailed commercialisation plan

 • Extend of application of the technology
 • Analysis of economic efficiency
 • Market research related to legislation – international and regional – that supports or hinders the application of this technology and Competitors Intelligence in the EU
 • User-needs and requirements (through interviews with clients)
 • Risk analysis, market barriers and contingency plans

This publication was created with the financial support of the EU’s NextGenerationEU. The entire responsibility for the content of the publication lies withSimple Security, and under no circumstances can it be assumed that this publication reflects the official position of the EU and the Directorate-General for European Funds and Cooperation at the Ministry of Innovation and Growth.


Нова възможност за Симпъл Секюрити: Компанията осигурява финансиране за иновативно имейл криптиране
На 12 септември 2023 г. „Симпъл Секюрити“ подписа споразумение с Министерството на иновациите и растежа за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с печат за високи постижения“ в рамките на Оперативна Програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от NextGenerationEU на Европейския съюз.

Съгласно това споразумение Симпъл Секюрити ще изпълни проекта BG-RRP-2.006-0007-C01 „SafeMails: следващо поколение криптиране на електронна поща от край до край за всички устройства с нулева промяна на онлайн навиците за интегриране и използване.“

С финансовата подкрепа на „Националния план за възстановяване и устойчивост“ 2021 – 2027 г., финансиран от Европейския съюз и национално финансиране, Simple Security ще проведе проучване за осъществимост, за да определи дали има достатъчно търсене на SafeMails и ако да, как може за продуктът  да бъдат осигурени на печеливша, устойчива основа, която допълнително ще информира създаването на поддържащ бизнес план, който ще идентифицира действията, необходими за успешна комерсиализация.

SafeMails ще бъде внедрен в 4 последователни задачи:

T1: Проучване на пазара и икономическата жизнеспособност

Размерът на пазара, стабилността, волатилността, тенденциите и растежът ще бъдат проучени, както и как конкурентите в момента достигат до пазара. Ще се използва пазарът за криптиране на електронна поща и ангажираността на заинтересованите страни ще информира проучването за текущите нужди и очаквания на клиентите от продукта. Ще бъдат проучени бизнес моделите на конкурентите и ще бъдат идентифицирани основните компетенции за продукта, които ще информират проучването за това колко клиентите ще са готови да платят за продукта и ще помогнат за по-нататъшното идентифициране и артикулиране на нашето конкурентно предимство.

Ще бъдат проведени проучване и доклад за икономическата жизнеспособност, включващи:

 • анализи на необходимите финансови и други ресурси за комерсиализация на SafeMails;
 • идентифициране на допълнителни тесни места в способността за увеличаване на рентабилността на компанията;
 • оценка на финансовите рискове, подчертаване на търсенето на партньор/инвеститор и управление на ИС;
 • анализи на регулаторните условия в различни страни и области на приложение.
 • T2: Ангажираност на заинтересованите страни

Ангажираността на заинтересованите страни на високо ниво ще осигури по-добро разбиране на текущите подходи на организациите към криптирането на електронната поща и процеса на вземане на решения за приемане на такива решения. Първоначалното ангажиране ще спечели подкрепата на заинтересованите страни за по-нататъшно проучване на нуждите и изискванията през целия живот на проекта и ще формира потребителска група за приложението SafeMails SMEI Phase 2.

T3: Техническа осъществимост и осъществимост на риска (Ръководител на задачата: Ian Miers) Техническата осъществимост и осъществимостта на риска ще бъдат проучени и ще включват оценка на размера и вида на услугите и съоръженията, необходими за разширяване на продукта, проучване на необходимостта от свързани ресурси и оборудване , проучете и сравнете доставчиците на технологии и идентифицирайте ограниченията на технологиите. Достъпът до пазари, транспортът, квалифицираната работна ръка и стимулите за икономическо развитие също ще бъдат изследвани.

T4: Подробен план за комерсиализация

 • Разширяване на приложението на технологията
  Анализ на икономическата ефективност
 • Пазарно проучване, свързано със законодателство – международно и регионално – което подкрепя или възпрепятства прилагането на тази технология и разузнаване на конкурентите в ЕС
 • Потребителски нужди и изисквания (чрез интервюта с клиенти)
 • Анализ на риска, пазарни бариери и планове за действие при извънредни ситуации
 • Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на NextGenerationEU на ЕС.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Симпъл Секюрити и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалната позиция на ЕС и Генерална дирекция „Европейски фондове и сътрудничество“ към Министерството на иновациите и растежа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Симпъл Секюрити ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД ЕФК към Министерство на иновациите и растежа“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *